SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (PR. 1. JANUAR 2022)

Aftalegrundlag
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for salg og levering af enhver vare fra Kelas & Co. A/S (”Sælger”), medmindre Sælger og kunden ved udtrykkelig aftale, helt eller delvist, har aftalt andet.

1. Tilbud og accept
Alle tilbud, ordrebekræftelser og/eller fakturaer beskriver så præcist som muligt sælgers leverance af vare(r). Sælger tager forbehold for trykfejl og ændring af priser ved afgivelse af tilbud, og ved fremsendelse af ordrebekræftelser og/eller fakturaer.

Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen og tilbuddet bortfalder, såfremt kundens accept ikke er kommet frem til Sælger inden udløbet af ovennævnte frist. Mundtlige tilbud er først bindende fra tidspunktet for Sælgers skriftlige bekræftelse af tilbuddet, og herefter tilsvarende i 30 dage.

2. Pris og betaling
Alle priser på vare(r) angives i danske kroner, eksklusiv moms og andre afgifter. Sælger forbeholder sig ret til, at regulere de aftalte priser for ikke leverede vare(r) i tilfælde af materialeprisstigninger, og eller prisforhøjelser fra underleverandører.

Kundens betaling skal ske netto kontant senest ved afhentning eller levering af den/de pågældende vare(r). I det tilfælde, hvor Sælger vælger at fremsende en faktura, skal kundens betaling ske ved modtagelsen af fakturaen. Der ydes kun kredit, såfremt Sælger og kunden har indgået særskilt aftale herom. Ved postfremsendt faktura, kontoudtog og rykkerskrivelser påføres kr. 50,00 i faktureringsgebyr. Elektronisk fremsendt faktura er gebyrfri.

Ved forsinket betaling, er kunden forpligtiget til at betale morarente af beløbet med 2 % pr. påbegyndt måned. Derudover kan kunden pålægges et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykkerskrivelse. Sælger kan maksimalt fremsende tre rykkerskrivelser, hvorefter sagen overgives til inkasso.

3. Levering
Levering sker på det sted og tidspunkt, der er aftalt mellem Sælger og kunden. Levering finder sted ab Sælgers adresse, uanset om Sælger selv eller ved tredjemand, i henhold til særskilt aftale med kunden, forestår leveringen af varen/varerne.

Ved levering direkte fra fabrik (”fabriksleverance”), sker leveringen ab fabrik, uanset om Sælger selv eller ved tredjemand, i henhold til særskilt aftale med kunden, forestår leveringen af varen/varerne.

I de situationer, hvor Sælger har truffet særskilt aftale med kunden om, at tredjemand skal forestå leveringen af varen/varerne, er Sælger ikke ansvarlig for mangler opstået under eller som følge af transporten, uanset årsagen hertil.

For ordre mindre end 3.000,00 kr. excl. moms tillægges fragtgebyr og ordrer under 250,00 excl. moms tillægges ekspeditionsgebyr på 50,00 excl. moms.

4. Forsinkelse
Har Sælger leveret for sent, og må forsinkelsen betegnes som væsentlig, kan kunden fremsætte skriftligt krav om enten et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er underlagt ansvarsbegrænsningen i punkt 7.

Såfremt Sælger inden det aftalte leveringstidspunkt, bliver bekendt med at leveringstidspunktet ikke kan overholdes, skal Sælger straks orientere kunden herom og oplyse et nyt leveringstidspunkt. Såfremt forsinkelsen ikke er væsentlig, skal kunden acceptere det nye leveringstidspunkt. Kan forsinkelsen betegnes som væsentlig kan kunden enten kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, kræve erstatning eller hæve købsaftalen. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er underlagt ansvarsbegrænsningen i punkt 7. Kunden kan alene gøre en af de tre ovennævnte misligholdelsesbeføjelser gældende, såfremt denne reklamerer straks og senest 7 dage efter forsinkelsen er indtrådt.

Hvis forsinkelsen skyldes forhold som nævnt under punkt 8, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Når hindringen har varet i mere end 30, er både Sælger og kunden berettiget til ansvarsfrit at hæve købsaftalen.

 

 

5. Mangler og reklamation
Alle varer leveres i overensstemmelse med det aftalte.

Ved levering af den/de pågældende vare(r), skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af denne/de, som sædvanlig forretningsbrug kræver.

Reklamationer over eventuelle mangler skal ske straks og senest 7 dage efter at manglen er, eller burde have været konstateret ved sædvanlig undersøgelse.

Hvis der konstateres mangler og kunden reklamerer rettidigt herfor, kan Sælger vælge enten at foretage afhjælpning, omlevering, tilbyde et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller hæve købsaftalen. Vælger Sælger at foretage afhjælpning eller omlevering, har kunden ikke yderligere mangelsbeføjelser, hvis afhjælpningen eller omleveringen sker indenfor rimelig tid. Vælger Sælger at foretage afhjælpning eller omlevering, og sker dette ikke indenfor rimelig tid, er kunden berettiget til enten at kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, kræve erstatning eller hæve købsaftalen. Sælgers eventuelle erstatningsansvar er underlagt ansvarsbegrænsningen i punkt 7.

6. Returnering
Leverede vare(r) tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale herom.

Returnering af vare(r) er endvidere betinget af, at denne/de er ubeskadiget og i ubrudt emballage. Afskårne eller specielt hjemtagne vare(r) samt fabriksleverancer tages ikke retur. Vare(r) returneres for kundens regning og risiko, og skal ved returneringen være ledsaget af følgeseddel. Ved kundens returnering af vare(r), som Sælger har forestået leveringen af, forbeholder Sælger sig ret til at fradrage 20 % af købesummen for varen/varerne som ekspeditionsgebyr.

7. Ansvarsbegrænsning
I relation til Sælgers eventuelle erstatningsansvar, både ved forsinkelse og mangler, skal det bemærkes, at Sælgers erstatningsansvar uanset årsagen hertil, ikke kan overstige købesummen for den/de konkrete vare(r).

Sælger er desuden ikke ansvarlig overfor kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i forhold til en købsaftale, som er reguleret af disse salgs- og leveringsbetingelser. Sælger hæfte således ikke for driftstab, avancetab, eller andre former for indirekte tab.

8. Force majeure
Sælger er berettiget til at annullere købsaftaler eller udskyde levering af vare(r), og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering der skyldes omstændigheder som, helt eller delvist, ligger udenfor Sælgers kontrol. Ved sådanne omstændigheder forstås blandt andet vare- og valutarestriktioner, kundens forhold, brand, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, strejke og lockout, krig, oprør og andre uroligheder.

9. Delleverancer og overleverancer
Alle leverancer sker samlet. Delleverancer er således kun mulige, såfremt dette udtrykkeligt er aftalt mellem Sælger og kunden. Hvis en direkte-/fabriksleverance eller den/de bestilte vare(r) angives i m2/lbm, eller nærmest derover, er kunden forpligtet til at betale for overleverancen, som følge af, at leverancen skal kunne ske i original indpakning.

10. Produktansvar
Sælger er kun produktansvarlig i det omfang, dette måtte følge af ufravigelige danske retsregler. I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sælger skadesløs for sådanne krav.

11. Fordringshavermora
Udsættes det aftalte leveringstidspunkt på baggrund af kundens forhold, kan Sælger fakturere kunden særskilt for Sælgers rimelige udgifter som følger heraf.

12. Værneting og lovvalg
Sælger og kunden forpligter sig til at forsøge at løse alle tvister om salg og levering ved forhandling. I det tilfælde, hvor en tvist ikke kan løses ved forhandling, skal sagen anlægges ved voldgiftsret i København, og tvisten skal til enhver tid afgøres efter dansk rets almindelige regler

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password